Akciová společnost byla založena v roce 1993 a to jako nástupnický podnik bývalého státního podniku "Zemědělské stavby
v Ústí nad Labem" založené v padesátých letech. Společnost je přímým pokračovatelem bývalého závodu 05 v Ústí nad Labem,
který byl specializován na řemesla (závod stavomontáží) a stavby halových objektů a dřevostaveb, zejména rekreačních objektů
v horských oblastech a rodinných domků.

Od roku 1993 po kupónové privatizaci se rozsah pracovní činnosti rozšířil o veškeré pozemní stavitelství a začaly se provádět kompletní stavby a to formou "na klíč".

Od roku 1991 do roku 1996 jsme svoji činnost rozšířili i na spolkové země Bavorsko, Sasko a Branibory. Na rozdíl od jiných
stavebních firem jsme zde prováděli práce formou smlouvy o díle a zajišťovali kompletní dodávky halových objektů a rodinných montovaných domků. Jednalo se o dodávku staveb v rozsahu 100 - 800 tis. DM za dílo.

V současnosti společnost zajišťuje kompletní dodávky pozemního stavitelství po celém území naší republiky.


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labe, oddíl B, vložka 423.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Statutární ředitel obchodní společnosti Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem, sídlem Trmice,  K Pivovaru 45, IČ 48288284, svolává na den 7. dubna 2020 od 10:00 hodin
do kanceláře statutárního ředitele v sídle společnosti řádnou valnou hromadu společnosti s tímto pořadem:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení s roční zprávou o hospodaření a vyjádřením správní rady, schválení roční závěrky
4. Odvolání členů správní rady
5. Volba členů správní rady
6. Schválení ceníku úkonů pro akcionáře.
7. Závěr

Akcionáři – fyzické osoby se na valné hromadě prokáží průkazem totožnosti a akciemi, akcionáři – právnické osoby se na valné hromadě prokáží platným výpisem z obchodního rejstříku, průkazem totožnosti statutárního orgánu (člena statutárního orgánu) oprávněného jednat jménem právnické osoby a akciemi.
Zástupci akcionářů se prokáží vedle těchto listin úředně ověřenou plnou mocí od akcionáře.

Návrh usnesení řádné valné hromady:
Návrh usnesení řádné valné hromady k bodu 3. pořadu řádné valné hromady
Řádná valná hromada schvaluje roční závěrku za rok 2019 na základě roční zprávy o hospodaření předložené statutárním ředitelem a vyjádření správní rady.
Odůvodnění usnesení:
Roční zpráva o hospodaření za rok 2019 věrně popisuje podnikatelskou činnost a aktivity společnosti za rok 2019. Podává věrný obraz  o ekonomické situaci společnosti za rok 2019.
Přítomní akcionáři vyjádří souhlas či nesouhlas s roční  závěrkou a vypořádáním ztráty
Podmínky rozhodování a hlasování:
K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Vyjádření statutárního ředitele společnosti k navrhovaným záležitostem, u kterých není předkládán návrh usnesení řádné valné hromady:
Vyjádření k bodu 1.pořadu řádné valné hromady (Zahájení):
Statutární ředitel zahájí řádnou valnou hromadu a ověří schopnost valné hromady se usnášet.
Vyjádření k bodu 2.pořadu řádné valné hromady(Volba orgánů valné hromady):
Přítomní akcionáři zvolí předsedu, zapisovatele,ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů
Vyjádření k bodu 4.pořadu řádné valné hromady (Odvolání členů správní rady)
V tomto bodě valné hromady se budou odvolávat tři členové správní rady.
Vyjádření k bodu 5.pořadu řádné valné hromady (Volba členů správní rady)
V tomto bodě valné hromady se budou volit tři členové správní rady.
Vyjádření k bodu 6.pořadu řádné valné hromady (Závěr)            
Předseda řádné valné hromady ukončí řádnou valnou hromadu.

Pozvánka spolu s roční zprávou o hospodaření , roční závěrkou (výkaz zisků a ztrát a rozvaha) jsou zveřejněny 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady na internetových stránkách společnosti www.zemsta.cz .

Emil Polák
statutární ředitelDOKLADY K ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

Zápis z řádné valné hromady - 2020

Roční zpráva o hospodaření za rok 2019

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha v plném rozsahu 2019

Příloha k účetní závěrce

OSTATNÍ DOKLADY

Ceník úkonů pro akcionáře

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů